Все матчи сезона 1963

Товарищеские матчи 1963

Документы

Заголовок Источник Описание Месяц/Год Ссылка
1963lsgmi_in_kaunas.JPG Фото 1963
1963_odessa01.jpg <Неизвестная газета> 1963
1963-02-09snl.jpg Спортивная неделя Ленинграда 09.02.1963
1963-02-16msn.jpg Московская спортивная неделя 16.02.1963
1963-05-07lipetsk.jpg Ленинское знамя (Липецк) 07.05.1963
1963-05-07ss.jpg Советский спорт 07.05.1963
1963-05-18leninets.jpg Ленинец (Липецк) 18.05.1963
1963-05-24rb.jpg Rigas Balss RĪT UN PARĪT REGBIJS
Mūsu regbijistu viesi ir Ļeņingradas sparķākieši. Rīt pulksten 17 «Daugayaķs» centrālajā stadionā viņi spēlēs VEF, bet parīt pulksten 15 RVR stadionā -*ar Politehnislgā_ institūta komandu...

У наших регбистов гостят спартаковцы Ленинграда. Завтра в 17 часов на Центральном стадионе «Даугава* они проведут матч с вэфовцами. а послезавтра в 15 часов на стадионе «Вагоностроитель с командой Политехнического института.
24.05.1963
1963-05-25pj.jpg Padomju Jaunatne (Латвия) Arī regbijā - klasifikācija
Vieni no pādi|lem II gada sacensību sezonu sāk musu reqbisti. Šodien pl. 17 «Daugavas» stadionā ver* komanda. bet svētdien. 26. maijā. RVR stadionā RPI studenti sacentīsies ar Ļe nnqr.ici.is • Spart a l< j - reqbistiem. RPI komandai t«"> būs pir mā starppilsētu sacensība.
Pērn Ļenlnqrad<s. s.icenSoties ar Leņingradas arodbiedrību iz. lasi. kas galvenokārt sastāvēja no «Spartaka» spēlētājiem, veflell izcīnīja uzvaru.
Leņlnqrada* reqbi*tl, oatavojotlfas IT aeda eezonal. ziemā rlkoja pilsētas meistsr»ecfkstes un pavasari sezona* atklāšanas turnīru, Sajās sacensībās labu* panākumus ouvu*l «Spartaka» komanda. Leninqradā pairaiz lr deviņas reqbi|a komandas, turpretī Rīgā pagaidām tika! dīva*. Septembri stāsies spēkā Vissavienības reqbi|a klasifikācija. Nosakot komandas sporta klasi, i>»m< virā visu tā gada spēl" rezultātus. Tāpic katra uzvara tuvina komandu augstākai eporta klasei.
A. OZOLS
25.05.1963
1963-05-27rb.jpg Rigas Balss Pret Ļeņingradas «Spartaka» regbija spēlētājiem kas divas dienas ciemojās mūsu pilsētā, rīdzinieki nebija viesmīlīgi. Ve fieši viésus pārspēja ar 58:9, bet RPI studenti -- ar 14:11. 27.05.1963
1963-06-15pj.jpg Padomju Jaunatne (Латвия) Regbisti gatavojas
Vissavienības sacensībām

SA gada septembri Tbilisl no tiks PSRS spēogAko regbija ko mandu turnīrs. TalA piedalīsies seflu sporta biedrību komandas: «Spartaks». «Burevestnik». «Trūd». «Gantiadi» (Gruzija) «Zalgiris» (Lietuva) un «Daugava».
TA ka mūsu republikA pagai dām ir tikai divas regbija ko mandas — VEF un RPI. tad par «Daugavas» godu Tblllsl cīnīsies VEF regbisti. kuri lesākusi savu ceturto sacensību sezonu, lespējams ka komandē iekļaus ari dažus RPI spēlēt Alus.
Gatavošanos Vissavienības sa censlbAm veriet! uzsaka lau zie mā, kad regbita bumbu dalejl nomainīja hokels un svaru stie nis. Daudz strAdāts ari pavasa rl. Par to liecina iespaidīga 58:9 uzvara pār Leņingradas «Spar taka» komandu. Lai gūtu spēļu „ pieredzi, atlikulaios mēneēos VEF regblsti draudzības sacensī bas tiksies ar mūsu zemes spēri gAkalAm regbila komandAm. 16, jOniiA Daugavas stadionA vefie ■u pretinieks būs Kaunas klubu izlase. Jūlija sakuma RigA iera dusies gruzīnu regblsti. bet Jūll ja belgAs — Maskavas «Trūd» komanda. Mūsu regblsti savukārt izbrauks uz draudzības sacensl bAm LeoingradA. KauQA un Kije va.
Jāatzīmē. ka Vissavienības regbija klasifikAcilas projekts, kas stāsies soēkA sA cada sep tembri, paredz, ka komanda, ku ra izcīna 1.—2. vietu PSRS 6 spēcīgāko komandu turnīri. le gūst pirmo sporta klasi.
A. OZOLS
15.06.1963
1963-06-19rb.jpg Rigas Balss VEF reqbisti draudžibas spēlē tikās ar Kauņas sportistiem. Rīdzinieki uzvarēja ar 42:6.

Регбисты ВЭФа в товарищеском матче встретились со спортсменами Каунаса. Со счетом 42:6 победили рижане.
19.06.1963
1963-07-09rb.jpg Rigas Balss šodien Rīgā ieradās viena no" Tbilisi spēcīgākajām regbija. komandām -- Isani. Viesi rīt plkst. 18.30 «Daugavas» stadionā sacentīsies ar vefieš-em. Jāatzīmē. ka Gruziiā regbijs ir loti populārs, jo vzrazīnu nacionalā spēle lelo ir tam radniecīga. Tbilisi vien ir ap 15 regbija komandas

Сегодня в Ригу прибыла од на нз сильнейших команд Тбилиси по регби «Исани*.
Завтра в 18 30 на стадионе «Даугава* гости будут состязаться с вэфовцамй
Надо отметить, что в Грузии регби очень популярно. так как грузинская национальная игра лёло похожа на регби. В Тбилиси насчитывается около 15 команд регбистов.
09.07.1963
1963-07-18-23mol.jpg Молодежь Грузии 18.07.1963
1963-07-19gantiadi-mva01.jpg Молодежь Грузии 19.07.1963
1963-07-21lelo.jpg Лело (ლელო) 21.07.1963
1963-07-27snl.jpg Спортивная неделя Ленинграда 27.07.1963
1963-08-07pj.jpg Padomju Jaunatne (Латвия) Maskavas regbisti Rīgā
Pēc neliela pārtraukuma Rīga it ka 1 notika starppilsētu sacen sība rcubiia Sorei/ mfisu viesi r viena no 'spēcicakaiām PSRS comandam — Mat«kavas «Trūd». Haskavas «Trūd» regblsll ir an .ikkšrtēji Maskavas meistar tacīksu un kausa Izcioas uzva •ētāJl Sovad pirmais grupa pēc ■ itma rinka sacensībām «Trūd» eoem otro viatu (ts zaudējusi tkai līderim MAI komandai ar ezultātu 6: 3). Maskavas neistarsaclkstēs piedalās 20 pie mguāo komandas, kuras lr ie lalltas divās grupās.
Šodien, pīkst. 18.30 «Dauqa r as» stadionā maskaviešu preti ii»ki būs VEF reqbisti. Abām ;omandām Sl tikšanās būs pē lēiā pārbaude pirms lielāka mē oga sacensībām: «Trūd» regblsiem — pirms biedrības Vlssa ■ienības meistarsacīkstēm, bet refieslem — pirms Rlg»s kausa acensībflm. kuras notika no 20. lugusta līdz 23. augustam.
Cerēsim, ka vefleli nerespek ēs savu daudz pieredzējutāko >retinieku un parādīs rīdzinie iiem labu regbiju.
A. Ozols
07.08.1963
1963-08-14pj_photo.jpg Padomju Jaunatne (Латвия) Regbija komandu mūsu republikā pagaidām vēl nav daudz, taču šī sporta veida entuziasti bieži vien draudzības spēlēs tiekas ar citu republiku regbijistiem. Soreiz ridziniekuviesi bija otra speigaka Maskavas komada - Trud. Vefiesiem gari nacas atzit maskaviesi parakumu - 14:8, bet ridiznieki, cer uns revanzu.

Команд по регби в нашей республике пока немного, но энтузиасты этого вида спорта часто встречаются в матчах по регби с регбистами из других республик. На этот раз была вторая по силе команда Москвы - «Труд». «Вефиес» очень хотели признать преимущество Москвы - 14:8, но игроки надеялись на реванш.
14.08.1963
1963-08-30ss.jpg Советский спорт 30.08.1963
1963-10-00_odessa.jpg <Неизвестная газета> 10/1963
1963-10-19msn.jpg Московская спортивная неделя 19.10.1963
1963-11-02poster.jpg Афиша из архива федерации регби Одессы 02.11.1963